Obowiązek informacyjny Tchibo Warszawa

Administratorem Danych Osobowych jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o, ul. Dziekońskiego 3,
00-728 Warszawa, zwana dalej „Spółką”, z którą można kontaktować się mailowo, pisząc na adres
e-mail: office@tchibo.pl, lub korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@tchibo.pl lub pisząc na adres Administratora z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedz na pytanie w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi, na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub/i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale w żadnym razie przez czas nie dłuższy niż 2 lata od dnia zgromadzenia danych.

Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. 

Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, macie Państwo następujące prawa: 

– prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), 

– prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), 

– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), 

– prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO), 

– prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), 

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), 

– w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: iod@tchibo.pl 

– w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie: (22) 531 03 00. 

Podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w zdaniu poprzednim jest dobrowolne i nie jest niezbędne. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szukaj ofert