Obowiązek informacyjny Tchibo Coffee Service Polska

Administratorem Danych Osobowych jest Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, zwana dalej „Spółką”, z którą można kontaktować się mailowo, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl, lub korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem e-maila: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl lub pisząc na adres Administratora z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych” .

W przypadku, gdy zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę, dane osobowe kandydatów są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, w zakresie danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*, a w pozostałym zakresie (np. wizerunek) na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub/i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2. jeżeli kandydat wyrazi odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dane osobowe będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez 2 lata. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. W przypadku, gdy zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej, dane osobowe wskazane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są:

3. w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. w zakresie innym niż wskazany w pkt. 1. powyżej (np. wizerunek) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody. Wysyłanie dodatkowych informacji w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w pkt. 1. powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez kandydata zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Zgodę na przetwarzanie danych kandydat może wycofać w każdym czasie;

5. jeżeli kandydat wyrazi odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez 2 lata. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe otrzymane od kandydata w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zgromadzenia danych lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata.

W związku z przetwarzaniem przez spółkę Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

– prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

– prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

– prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

– w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl – w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie: (22) 531 03 00.

Podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w bieżącym procesie rekrutacji i ew. przyszłych rekrutacjach. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w zdaniu poprzednim jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szukaj ofert